Jogosultsági feltételek

Jogosult az, akinek családi kedvezményre való jogosultsága 2023. január 1-jétől kezdődően legalább 12 hetes magzatára, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel a 30. életéve betöltését megelőző napig megnyílik. Tehát a 2023. január 1-jén és azt követően született vagy örökbefogadott gyermekek, illetve fennálló 12. hetüket betöltött várandósságok jogosíthatnak a 30 év alatti anyák szja-kedvezményére.

Egyedülálló, házas és párkapcsolatban élő anyák egyaránt igénybe vehetik a kedvezményt.

MILYEN TÍPUSÚ JÖVEDELMEKRE ÉRVÉNYESÍTHETŐ A KEDVEZMÉNY?

A  30 év alatti anyák kedvezménye az  anya által a  jogosultsági hónapokban megszerzett (munkaviszonyból származó jövedelem esetében a jogosultsági hónapokra elszámolt), összevont adóalapba tartozó,

 • az Szja tv. szerint bérnek minősülő jövedelme,
 • a fenti pontban nem említett nem önálló tevékenységből származó jövedelmeinek összege, ide nem értve a  munkaviszony megszüntetésére tekintettel kapott végkielégítés törvényben előírt mértéket meghaladó összegét,
 • önálló tevékenységből származó jövedelmei közül
 • a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje,
 • átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelme;
 • a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységéből származó jövedelme;
 • az európai parlamenti képviselő e tevékenységéből származó jövedelme;
 • a helyi önkormányzati képviselő e tevékenységéből származó jövedelme;
 • a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből származó jövedelme;
 • a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében történő munkavégzésre irányuló más szerződés alapján folytatott tevékenységéből származó jövedelme,

de adóévenként legfeljebb a  jogosultsági hónapok számának és a  teljes munkaidőben alkalmazásban állók Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a  tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozó nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetének szorzata.

MILYEN IDŐSZAKRA JÁR A KEDVEZMÉNY?

Jogosultsági hónapként az  a  hónap vehető figyelembe, amelyben az anya családi kedvezményre való jogosultsága fennáll, de legkorábban a 25. életéve betöltésének hónapját követő hónap. 

A kedvezmény legfeljebb annak az évnek az utolsó jogosultsági hónapjáig érvényesíthető, amely évben az  anya betölti a 30. életévét. 

Amennyiben a  30 év alatti anyák kedvezményére való jogosultság az  adóév egészében nem áll fenn, és a jogosultsági hónapokban megszerzett, összevont adóalapba tartozó önálló tevékenységből származó jövedelem másként nem állapítható meg, azt az  ilyen címen megszerzett adóévi jövedelemnek a  jogosultsági hónapokkal arányos részeként kell figyelembe venni.

A KEDVEZMÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSE

A  30 év alatti anyák kedvezményére jogosult anya az  adóelőleg-megállapítására kötelezett kifizető részére tett adóelőleg-nyilatkozatban nyilatkozhat – elsőként a 25. életéve betöltése hónapját követő hónapra vonatkozóan – a kedvezmény érvényesítéséről. 

Az adóelőleg-nyilatkozat tartalmazza:

 • a nyilatkozó magánszemély nevét és adóazonosító jelét, 
 • a  nyilatkozó magánszemély részére bevételt juttató kifizető, munkáltató nevét (elnevezését) és adószámát, 
 • a gyermek nevét és adóazonosító jelét, 
 • magzat (ikermagzat) esetében a várandósság tényére vonatkozó kijelentést.

Az adóelőleg-megállapításra kötelezett kifizető a levont adóelőlegről az  anyának kiadott igazolásban feltünteti a 30 év alatti anyák kedvezményét is. 

A bevallásban a kifizető feltünteti a természetes személy tekintetében a 30 év alatti anyák kedvezménye érvényesítéséhez szükséges következő adatokat:

 • a jogosult születési idejét,
 • a természetes személy családi kedvezményre való jogosultságának a jogcímét,
 • a magzat kivételével a gyermek nevét, adóazonosító jelét, várandósság esetén ennek tényét,
 • a kedvezmény alapját képező jövedelmeket jogcímenként

További részletes információk a NAV honlapján megtalálhatóak:

https://nav.gov.hu/ado/szja/szja-kedvezmenyek-2023/30-ev-alatti-anyak-kedvezmenye