Adatvédelmi tájékoztató

A csalad.hu weboldal Adatvédelmi tájékoztatója

1. Az adatkezelő adatai:

Név: Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

Székhely: 1134 Budapest, Tüzér utca 33-35.

Cégjegyzékszám: 01 09 283975

E-mail: titkarsag@csalad.hu

Képviseli: Dr. Szuromi Kovács Ágnes

2. Az Adatvédelmi tájékoztató célja és hatálya:

Mi a célja ennek a dokumentumnak?

Biztosítani a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft., mint adatkezelő (a továbbiakban: adatkezelő) tevékenysége keretében kezelt adatok vonatkozásában az adatvédelem elveinek érvényesülését. Célja továbbá, hogy tájékoztassa azokat a személyeket, akik az adatkezelő által fejlesztett weboldal adatkezeléseivel érintettek, hogy milyen módon kezeli az általuk megadott személyes adatokat.

Mire terjednek ki az ebben a dokumentumban leírtak?

Jelen tájékoztató kiterjed mindarra az adatkezelésre, melyeket adatkezelő a weboldal működtetése keretében valósít meg. A dokumentum ennél fogva az adatkezelésekkel érintett természetes személyeket tájékoztatja azon adatkezelésekről, melyeket Adatkezelő ténylegesen, az adatvédelmi alapelvek és adatkezelési szempontok figyelembevételével és tiszteletben tartásával folytat.

3. Az adatkezelés alapelvei:

Az Adatkezelő által folytatott adatkezeléseket az alábbi szempontok (elvek) betartása mellett folytatja:

Jogszerűség, tisztességes adatkezelés és átláthatóság elve: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A célhoz kötöttség elve: Személyes adat kizárólag meghatározott célból kezelhető.

Az adatminimalizálás (adattakarékosság) elve: Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának szempontjából megfelelő és releváns, a cél elérésére alkalmas, illetve a szükségesre korlátozódik. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatminőség (pontosság) elve: Az adatkezelőnek mindig pontosan rögzítenie kell az érintettől felvett személyes adatokat.

Korlátozott tárolhatóság elve: A személyes adat tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

Integritás és bizalmas jelleg: Az adatkezelési műveleteket úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az érintettek magánszférájának védelme (az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve).

Elszámoltathatóság: Az adatkezelő felelős a fenti adatkezelési elveknek, szempontoknak való megfelelésért, továbbá adatkezelőnek képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

Adatkezelő kiemelt célja az adatkezelés oly módon történő folytatása, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (a továbbiakban: GDPR) megfogalmazott adatvédelmi követelmények maradéktalanul teljesüljenek.

Amennyiben úgy tapasztalja, hogy az adatkezeléseink során nem a fenti elveknek megfelelően történik az adatkezelés bármely mozzanata, kérjük, szíveskedjen jelezni felénk a titkarsag@csalad.hu e-mail címen.

4. Adatkezelések

Jelen tájékoztató az alábbi adatkezelésekről ad megfelelő tájékoztatást a GDPR rendelkezéseinek, valamint a NAIH vonatkozó állásfoglalásainak megfelelően:

a) A weboldal használata

b) Érintetti jogok biztosításából fakadó adatkezelések

c) Információkérés

5. Adatkezelések részletesebb leírása:

A 4. pontban rögzített adatkezelésekről részletesebben adatkezelő az alábbiakban tájékoztatja az érintetteket:

a) A weboldal használata

Milyen adatkezelések valósulnak meg?

Az Adatkezelő által fejlesztett és működtetett weboldal:

  • Regisztráció nélkül használható;
  • Használata nem követeli meg a rendszerbe történő bejelentkezést;
  • Hírlevélre történő feliratkozást tesz lehetővé.

Milyen módon lehet a weboldalt használni?

A weboldal bármilyen browser használatával elérhető. A felülete különböző aloldalakból áll, melyek között navigálni lehet; bizonyos kifejezéseken elhelyezett link formájában a rendszer átnavigálhatja a használóját a weboldal releváns oldalára.

Milyen adatokat kezel a weboldal, illetve milyen célból kezeli ezeket?

A rendszer lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy feliratkozzanak az Adatkezelő hírlevelére. Ehhez az érintettnek meg kell adnia az e-mail címét, valamint hozzá kell járulnia az adatkezeléshez. Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy – az érintettet egyébként is megillető jogok érvényesítése mellett – Ön az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor, ingyenesen és korlátozás nélkül visszavonja. Ennek jelzésére elsősorban az 1. pontban rögzített elérhetőségi adataink szolgálnak, de magában a hírlevél tartalmában is tájékoztatjuk arról a címről és egyéb elérhetőségről, ahol az ilyen reklámok részére történő közléséhez való hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása, illetve a reklám küldésének megtiltása iránti igényét bejelentheti. Visszavonásra irányuló kérelmére az Adatkezelő az érintett adatait haladéktalanul törli nyilvántartásából, illetőleg intézkedik annak érdekében, hogy az érintett a tárgyi hírlevéllel összefüggésben ne kapjon a továbbiakban elektronikus reklámanyagot.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló jogszabály (2008. évi XLVIII. törvény - Grt.) rendelkezései 6. § (2) bekezdése értelémben az Ön nevét is kezelhetjük az elérhetőségi adatok mellett, amelyre a hírlevelet küldeni szeretnénk (pl. e-mail, postacím). Amennyiben a hírlevelet csak meghatározott életkorú személyek számára közölhetjük, úgy a születési helyét és idejét is elkérjük Öntől.

Milyen jogalap mentén kezelik az adataimat?

Amennyiben a weboldalon megvalósított adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, akkor az adatkezelést megelőzően van lehetősége checkbox (jelölőnégyzet) kipipálásával megadni. Ilyen módon tud nyilatkozni arról is, hogy megismerte az adatkezelési tájékoztatót.

Meddig őrzik meg az adataimat?

A weboldal használatához szükséges személyes adatokat az Ön kérésére történő törlésig kezeljük. Az erre irányuló kérés beküldésére lehetősége van a jelen tájékoztató 1. pontjában rögzített elérhetőségeken keresztül, de például egy regisztrációt követően a fiókját bármikor lehetősége van törölni; a fiókja törlésével az ahhoz kapcsolódó adatainak törléséről is gondoskodunk.

Milyen intézkedéseket tesznek az adatbiztonság érdekében?

Az Adatkezelő gondoskodik a weboldal által kezelt adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket az informatikai eszközök útján tárolt adatállományok tekintetében.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik:

az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről;

az adatállományok vírusok elleni védelméről;

a nála létrejövő adatállományok titkosítva történő mentéséről, és azok kizárólag védett környezetben történő tárolásáról;

az adatállományok, illetve az adathordozók fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról;

b) Érintetti jogok biztosításából fakadó adatkezelések

Milyen adatkezelések valósulnak meg?

Adatkezelő a jelen tájékoztatónak megfelelően biztosítja az érintettek számára, hogy érvényesíthessék az információs önrendelkezésükhöz fűződő jogaikat. A jogok érvényesítését bármilyen formában elfogadjuk, de célszerű dokumentáltan, papír alapon vagy elektronikus úton benyújtania azokat.

Milyen személyes adatot kezel az adatkezelő?

Az érintetti kérelem megküldésével, vagy bármely egyéb módon érvényesített joggal összefüggésben az érintett értelemszerűen az adatkezelő rendelkezésére bocsátja azon személyes adatait, melyek alapján az érintett beazonosítható, a tárgyi jog pedig érvényesíthető. Ezen adatok köre a megkeresés tartalmától, illetve formájától függően:

1) A személyes adatok helyesbítése iránti kérelem esetén: az érintett neve, Adatalany beazonosításához szükséges további adatok (Online adatkezelés esetén pl. e-mail cím, felhasználónév. Egyéb esetben az azonosításhoz szükséges további, az adatkezelő által kezelt személyes adat pl. lakcím, születési idő stb.), a kérelem tárgyát képező kezelt adat, a valós adat, az érintett aláírása.

2) A személyes adatok törlése iránti kérelem esetén: az érintett neve, adatalany beazonosításához szükséges további adatok, törölni kívánt adatok, az érintett aláírása.

3) A személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatás kérésére irányuló kérelem esetén: az érintett neve, adatalany beazonosításához szükséges további adatok (Online adatkezelés esetén pl. e-mail cím, felhasználónév. Egyéb esetben az azonosításhoz szükséges további, az adatkezelő által kezelt személyes adat pl. lakcím, születési idő stb.), az érintett címe, melyre a tájékoztatást kéri, az érintett aláírása.

Amennyiben a kérelem nem e-mailben, hanem postai úton (papír alapon) érkezik be, úgy az adatkezelés a kérelem módjának megfelelően valósul meg: levelezési címre, papír alapú levél formájában érkező megkeresés esetén az érdeklődő által megadott neve, illetve – ha a borítékon vagy a levél fejlécében rögzítette – a feladói adatok (feladó neve és címe) tekintendő a kezelt személyes adatoknak.

Milyen célból kezelik a fenti adatokat?

Az adatkezelés célja az érintetti jogok biztosítása, jogalapja pedig az adatvédelmi jogszabályok azon mindenkori rendelkezése, mely az érintettek jogairól és azok érvényesítéséről szól.

Meddig őrzik meg az adataimat?

Adatkezelő a vonatkozó iratokat a beérkezéstől számított 5 évig tárolja.

Milyen intézkedéseket tesznek az adatbiztonság érdekében?

A beérkezett személyes adatokat adatkezelő elkülönített módon, zártan kezeli, illetőleg csupán akkor tárolja el papír alapon, ha a kérelem maga is papír alapú. Az elektronikus úton beérkező kérelmeket elektronikus úton tárolja, és kizárólag akkor nyomtatja ki, ha arra esetleges iratkezelési követelmények miatt szükség van.

c) Információkérés

Milyen adatkezelések valósulnak meg?

Az érintettek részére elsősorban elektronikus úton történő kapcsolatfelvétel (e-mail) áll rendelkezésre annak érdekében, hogy információt kérjenek adatkezelőtől (megkeresés). Erre az adatkezelő jelen tájékoztató 1. pontjában rögzített e-mail címe szolgál, melyek megegyeznek adatkezelő honlapján szereplő kapcsolattartási adatokkal. Mivel a megkeresést Ön kezdeményezi Adatkezelő felé, a megkereséssel fakultatív módon az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja számos olyan személyes adatát, amely a megkeresésből kiderül.

Milyen személyes adatot kezel az adatkezelő?

Elektronikus megkeresésében az érintett feltünteti e-mail címét, illetőleg kereszt- és/vagy vezetéknevét oly módon, hogy a megkeresését az érintetti értelemszerűen címzéssel látja el, valamint e-mail küldése által adatkezelő részéről láthatóvá válik a küldő fél e-mail címe.

Az érintett felveheti az adatkezelővel a kapcsolatot postai úton is. Ezáltal, ha levelét ellátja feladói adatokkal, akkor azokat is az adatkezelő rendelkezésére bocsátja. Ilyen adatok az érintett neve, valamint címe.

Milyen célból kezelik a fenti adatokat?

Az adatkezelés célja elsősorban a megkeresését küldő érintett (természetes személy) azonosítása annak érdekében, hogy az Adatkezelő felvehesse vele a kapcsolatot az érdeklődés tárgyában.

Meddig őrzik meg az adataimat?

Adatkezelő a fenti módon beérkezett személyes adatokat a cél megvalósulásáig, azaz megkeresés esetén a megkeresésre történő válaszadást követő 6 hónap elteltéig, ésszerű időn belül történő válaszadás elmaradása esetén a beérkezést követően, 6 hónap elteltéig, folytonos kommunikáció (levélváltás) esetén pedig a kommunikáció véglegesítésétől számított 6 hónap elteltéig, de legkésőbb az utolsó levélváltástól számított 1 évig.

Indokolt esetben Adatkezelő tovább is kezeli az Ön adatait, de természetesen ezen idő alatt is gondoskodik az adatok védelméről, az adatbiztonsági követelmények érvényesüléséről. Amennyiben adatbiztonsági szempontok az adatok törlését indokolják, azonban objektív körülmények alapján arra lehet következtetni, a törlésből később kellemetlenség, kár is származhat akár az adatkezelő, akár az érintett számára (pl. adattárolásra vonatkozó jogszabályok változása), inkább az adatai zárolása (archiválása) felől intézkedünk.

Milyen intézkedéseket tesznek az adatbiztonság érdekében?

Az így beérkezett személyes adatokat adatkezelő elkülönített módon, zártan kezeli, a következő intézkedésekkel:

- A megadott e-mail címre küldött üzeneteket kizárólag az a személy láthatja, akinek Adatkezelő hozzáférést biztosít a fiókhoz. Az e-mail útján beérkező megkereséseket Adatkezelő elektronikus úton, levelezési fiókjában és/vagy szerverén tárolja.

- A postai úton beérkező megkereséseket Adatkezelő papír alapon eltárolja.

6. Adattovábbítások:

Amennyiben adattovábbítást intézünk, gondoskodunk arról, hogy a jogszabályban meghatározott követelmények érvényesüljenek:

  • Az adattovábbítást megelőzően az Adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megvizsgálja a továbbítandó személyes adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét.
  • Ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő vagy adatfeldolgozó az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat:
  • a. kezelésének lehetséges célját,
  • b. kezelésének lehetséges időtartamát,
  • c. továbbításának lehetséges címzettjeit,
  • d. érintettje az adatvédelmi jogszabályokban biztosított jogainak korlátozását, vagy
  • e. kezelésének egyéb feltételeit, a személyes adatokat átvevő adatkezelő és adatfeldolgozó a személyes adatot az adatkezelési feltételeknek megfelelő terjedelemben és módon kezeli, az érintett jogait az adatkezelési feltételeknek megfelelően biztosítja.

7. Az érintett jogai:

Jelen szakasz alatt a tájékoztató rögzíti az érintetteket általánosan megillető adatvédelmi jogokat, illetve amennyiben azok relevánsak a tárgyi adatkezelésre nézve, úgy ki is fejti azokat, valamint rendezi, hogy miképp érvényesíthetők az adatkezelés során.

Az érintettnek joga van arra, hogy:

személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja: Adatkezelő az érintett ezirányú kérelmére tagolt, illetve széles körben használt adathordozón, adott esetben szöveges formátumú fájlként megkapja az adatkezelő által kezelt adatait.

tiltakozzon az adatkezelés ellen: a tiltakozáshoz való jog megilleti az érintettet, amennyiben a GDPR 21. cikke szerinti feltételek az adatkezelés tekintetében fennállnak.

ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya: ezen jog szintúgy megilleti az érintettet.

személyes adatainak kezelésével összefüggésben tájékoztatást kérjen: az adatkezelés átláthatóságát elősegítő garancia jelen adatkezelési tájékoztató útján realizálódik, de Adatkezelő a fenti elérhetősége útján külön, részletekbe menő tájékoztatást is adhat az érintettek számára.

az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja: az érintettnek bármikor lehetősége van csatlakozását, illetve hozzájárulását visszavonni, mely révén nem lesz többé alanya az adatkezelésnek. Ezt a fenti postai elérhetőségen, vagy azon a csatornán keresztül, a küldő cím küldött válasz formájában van lehetősége megtenni, amelyen az Adatkezelő felveszi a kapcsolatot az érintettel.

adatainak helyesbítését és törlését kérje: az adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a kérelemben megjelölt személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikkében rögzített feltételek fennállnak.

kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést: ilyen irányú kérés esetén, amennyiben a GDPR 18. cikkében rögzített feltételek fennállnak, Adatkezelő a megfelelő módon intézkedik a kezelt adatok korlátozásáról: pl. ideiglenesen áthelyezi egy másik adatkezelő rendszerbe vagy az adatokat használó személyek hozzáférhetőségég megszünteti.

Az érintetti jogok érvényesítésére Adatkezelő fent megjelölt elérhetősége (székhelye, e-mail címe) szolgál; erre a címre kell elküldeni (elektronikus vagy postai úton) az érintetti kérelmet tartalmazó megkeresést. Adatkezelő a kérelem megküldését követően 25 napon belül kivizsgálja az érintett igényeit, és visszajelez az érintettnek, illetőleg intézkedik a kérelemmel kapcsolatosan.

8. Jogorvoslat:

Az érintett az adatkezelési eljárással kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Hatóság rövidített neve: NAIH

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Honlap: www.naih.hu

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

A fentieken túlmenően az érintett keresettel fordulhat az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszékhez. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek

9. Záró rendelkezések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.