2020. január 1-től minden anya, aki jelenleg legalább négy gyermeket nevel, vagy élete során négy vagy több gyermeket szült és felnevelt, élete végéig teljesen mentesül a jelenleg 15%-os személyi jövedelemadó megfizetése alól. Az adómentesség az összevont adóalapba tartozó, munkával megszerzett jövedelmekre vonatkozik, például: munkabér, táppénz, egyéni vállalkozó kivétje, vagy átalányban megállapított jövedelme, őstermelői jövedelem, megbízásból, felhasználási szerződésből származó jövedelem. 

Ki jogosult az SZJA-mentesség érvényesítésére?

Négy vagy több gyermeket nevelő anyának az a nő minősül, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt gyermek után

 • családi pótlékra jogosult, vagy
 • családi pótlékra már nem jogosult, de jogosultsága legalább 12 éven keresztül fennállt,

és a fent említett gyermekek száma a négy főt eléri. Ha egy gyermek után a családi pótlékra való jogosultság a gyermek halála miatt szűnt meg, akkor úgy kell tekinteni, mintha az adott gyermek esetében a családi pótlékra való jogosultság 12 évig fennállt volna.

Továbbá 2022. január 1-től:

1. az a) pont szerinti gyermekkel esik egy tekintet alá az a gyermek is, aki után az anya családi pótlékra nem jogosult, de a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés b) pontja szerint e gyermeket az anyát megillető családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe kell venni (azaz: amely gyermek fogyatékosként szociális intézményi ellátásban részesül, feltéve, hogy őt a gyámhatóság nem vette nevelésbe, és az anya - a kormányrendeletben foglaltak szerint - vele kapcsolatot tart fenn),

2. a b) pont arra a gyermekre is irányadó, akire tekintettel az anya vagy a szociális intézmény vezetője családi pótlékra való jogosultsága már nem áll fenn, de legalább 12 éven keresztül e két személy valamelyike, vagy mindkettejük esetében összesen fennállt, feltéve, hogy a szociális intézmény vezetőjénél fennálló jogosultság időszaka alatt az 1. pontban foglaltak teljesültek.

Mikortól vehető igénybe az SZJA-mentesség?

A kedvezményre való jogosultság annak a hónapnak az első napján nyílik meg, amely hónap bármely napján az anya négy vagy több gyermeket nevelő anyának minősül. Az első jogosultsági hónap legkorábban 2020 januárja lehetett. Az első jogosultsági hónap legkorábban 2020 januárja lehetett.

Mennyi ideig vehető igénybe az SZJA-mentesség?

Az SZJA-mentesség megszűnik annak a hónapnak az utolsó napján, amelynek egészében az anya már nem minősül négy vagy több gyermeket nevelő anyának. Életkori vagy más felső határa a kedvezménynek nincsen.

Az SZJA-mentesség milyen jövedelmekre érvényesíthető?

A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét az összevont adóalapba tartozó egyes jövedelmekre érvényesítheti az arra jogosult édesanya, minden más kedvezményt megelőző sorrendben.

Az SZJA-mentességre jogosult a kedvezményt értékhatár nélkül veheti igénybe a minden jogosultsági hónapban megszerzett, a kedvezmény alapját képező alábbi jövedelmére:

− a bérnek minősülő és más nem önálló tevékenységből származó jövedelemre (ide nem értve a munkaviszony megszüntetésére tekintettel kapott végkielégítés törvényben előírt mértéket meghaladó összegét),

− az önálló tevékenységből származó jövedelmek közül

 • a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelme;
 • a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységéből származó jövedelme;
 • az európai parlamenti képviselő e tevékenységéből származó jövedelme;
 • a helyi önkormányzati képviselő e tevékenységéből származó jövedelme;
 • a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből származó jövedelme;
 • a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében történő munkavégzésre irányuló más szerződés alapján folytatott tevékenységéből származó jövedelme.

Melyek az SZJA-mentesség érvényesítésének feltételei?

Az adóbevalláshoz tett írásbeli nyilatkozat, mely tartalmazza

 • az SZJA-mentességre jogosító gyermekek nevét, adóazonosító jelét (ennek hiányában a természetes azonosító adatait),
 • a jogosultság megnyíltának vagy megszűntének napját – ha a kedvezményre való jogosultság nem állt fenn az adóév egészében – és
 • az SZJA-mentesség alapjául szolgáló, összevont adóalapba tartozó jövedelmek összegét.

Az SZJA-mentesség igénybe vehető már év közben az adóelőleg megállapítása során, vagy a tárgyévet követő év május 20-áig az adóbevallás benyújtásakor.

Továbbá 2022-től:

Nem kell évente új nyilatkozatot tenni a munkáltató, a rendszeres jövedelmet juttató kifizető részére, ha az anya korábban már tett nyilatkozott és a kedvezményre kizárólag a fenti a) pontban nem említett gyermekre vagy olyan gyermekre tekintettel jogosult, aki után a családi pótlékra való jogosultsága - illetve a szociális intézmény vezetőjének vagy mindkettejüknek összesen - 12 éven keresztül fennállt; ebben az esetben a munkáltató, rendszeres jövedelmet juttató kifizető a kedvezményt új nyilatkozat hiányában is érvényesíti.

További információ:

https://nav.gov.hu/ado/szja/szja-kedvezmenyek-2023/negy-vagy-tobb-gyermeket-nevelo-anyak-kedvezmenye