Mi a célja a kedvezmény megállapításának?

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult igénybe venni az alábbi kedvezményeket, támogatásokat:

  • ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés és - ha megfelel a törvényben foglalt feltételeknek - szünidei gyermekétkeztetés,
  • évente kétszer pénzbeli támogatás,
  • jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények.

Ki jogosult rá?

- Főszabály szerint az a család, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 165 %-át (2023-ban: 47 025 Ft-ot) és a vagyonuk értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott értéket.

- Emelt jövedelmi értékhatár irányadó abban az esetben, ha

  • a gyermeket gondozó szülő, illetve más törvényes képviselő egyedülálló,
  • a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos vagy
  • a gyermek elmúlt 18 éves és még tanul.

Ebben az esetben a kedvezményre való jogosultság akkor állapítható meg, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át (2023-ban: 51 300 Ft-ot) és a vagyonuk értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott értéket.

Nagykorúvá vált gyermek esetén a jövedelmi és vagyoni feltételek mellett a jogosultság megállapításának további feltétele a jogszabály szerinti tanulói/hallgatói jogviszony fennállása, továbbá, hogy a nagykorú jogosult a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válásának napját megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.

Hol igényelhető?

A kérelmet a szülő, más törvényes képviselő vagy a nagykorú jogosult lakcíme – a bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely (ahol életvitelszerűen tartózkodik) – szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. A kérelem ezen felül a kormányablakokban is előterjeszthető.

Hogyan igényelhető?

A jogosultság megállapítása iránti kérelem miniszter által rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be.

Az ellátás igényléséhez rendszeresített formanyomtatvány a kormányzati portálokon (http://kormany.hu valamint a http://csaladitudakozo.kormany.hu oldalakon), továbbá az önkormányzatok honlapjain kerül közzétételre.

A nyomtatvány papír alapon is elérhető valamennyi polgármesteri hivatalnál.

A kérelemhez csatolni kell a feltételeket megalapozó iratokat (pl. a család jövedelmét igazoló iratokat, nagykorú gyermek esetén a tanulói/hallgatói jogviszony fennállását igazoló iratot, stb.).

Milyen támogatásokat, kedvezményeket foglal magában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény?

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén a család többek között az alábbi támogatásokra, kedvezményekre jogosult:

- Évente kétszer, augusztus és november hónapban pénzbeli támogatás (2021-ben alkalmanként 6 000 Ft alapösszegű támogatást, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára alkalmanként 6 500 Ft emelt összegű támogatást folyósítanak);

- A gyermek tartására is köteles és nyugellátásban vagy a törvényben meghatározott ellátások valamelyikében részesülő családbafogadó gyám esetén havi pénzbeli ellátás, melynek összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22%-a, továbbá emellett évente kétszer, augusztus és november hónapban pótlék (2021-ben alkalmanként 8 400 Ft);

- Általános iskolás (1-8. évfolyam) gyermekek esetében ingyenes étkezés;

- Középiskolás (1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő) gyermekeknél -50 % étkezési hozzájárulás;

- Felsőoktatásba való jelentkezésnél többletpontok;

- A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításának egyik alapfeltétele a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása. A köznevelési törvény alapján kiemelt figyelmet érdemlő gyermeknek ill. tanulónak minősül a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló. A felsőoktatási törvény alapján hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű hallgató a kollégiumi díjbefizetési kötelezettség alól mentesülhet, és kormányrendeletben rögzített a részére járó rendszeres szociális ösztöndíj legalacsonyabb összege;

- A fiatalok életkezdési támogatása és a Babakötvény tekintetében további kedvezmények: a minden újszülöttnek járó 42 500 Ft-on túl a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és nevelésbe vett Magyarországon élő gyermek a születése évét követő 7. és 14. évben további támogatásban részesül, amelynek összege 44 600 forint. A Kincstári Start-értékpapírszámlával rendelkező rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek esetén a befizetések 20 %-ának megfelelő, de maximum 12 000 Ft összegű támogatás kerül jóváírásra.

- Szünidei gyermekétkeztetés: a települési önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést

  • a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és
  • rajtuk kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.

Meddig jár a támogatás?

A rendszeres kedvezményre való jogosultság kezdő időpontjától, azaz a kérelem benyújtásának napjától 1 évig. A kedvezmény iránti újabb kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző három hónapban is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság a határozatban foglalt időtartam leteltével automatikusan megszűnik.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megszüntetésre kerül, ha:

  • a jogosultsági feltételek nem állnak fenn, vagy
  • a gyermek gyermekvédelmi szakellátásba kerül.

A támogatásban részesülőnek a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül kell értesítenie a jegyzőt.