Miről szól az intézkedés?

2018. január 1-től a 35. életévüket még be nem töltött fiatalok első olyan sikeres nyelvvizsgáját, amit 2018. január 1. napját követően tett le, az állam állja abban az esetben is, ha már korábbról (2018. előtti időszakból) rendelkezik a fiatal egy vagy több, másik nyelvből szerzett sikeres nyelvvizsgával, vagy ugyanabból a nyelvből szerzett alacsonyabb szintű nyelvvizsgával.

Hangsúlyozandó tehát, hogy senkit nem ér hátrány amiatt, hogy 2018. január 1. előtt megszerzett nyelvvizsgával rendelkezik.

Az 503/2017. (XII. 29) sz. Korm. rendelet tartalmazza a részletes szabályozást.

Ki igényelheti a támogatást?

  • magyar állampolgár;
  • a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény vonatkozó pontjaiban felsorolt nem magyar állampolgárságú személyek;
  • aki 2018. január 1-ét követően tett sikeres nyelvvizsga napján a 35. életévét még nem töltötte be.

Mikortól vehető igénybe a támogatás?

2018. január 1-jét követően.

Milyen nyelvvizsga típusok esetén jár a támogatás?

a) államilag elismert általános nyelvi vagy szaknyelvi komplex B2 típusú (középfokú) vagy komplex C1 típusú (felsőfokú) nyelvvizsga,

b) írásbeli és szóbeli részvizsga esetén,

c) emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga, amely egyenértékű a B2 típusú nyelvvizsgával,

d) az a) pontban meghatározott nyelvvizsgának megfelelő honosított nyelvvizsga.

Mely nyelvek támogathatóak?

- Magyar állampolgárok esetében az alábbi nyelvek támogathatók: angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, bolgár, görög, horvát, lengyel, örmény, roma/cigány (romani, illetve beás), román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán, latin, portugál, arab, héber japán, kínai, holland, finn.

- Nem magyar állampolgárok tekintetében a fenti nyelvek, feltéve, hogy a vizsga nyelve az érintett személy állampolgársága szerinti ország hivatalos nyelvétől eltérő. Ezen túlmenően pedig a magyar nyelv is.

Részvizsgák sikeres letétele esetén is igénybe vehető a támogatás?

Amennyiben a részvizsgák sikeres letételére külön-külön kerül sor, és mindkettőt 2018. január 1-jét követően teszi le a támogatásra jogosult, mindkét vizsga díja visszatérítésre kerül a visszatérítés felső korlátjának mértékéig. Abban az esetben azonban, amikor a komplex nyelvvizsga megszerzése két részletben történik (külön-külön abszolválja a vizsgázó a szóbeli és az írásbeli részt), és az első vizsgarész letételére 2018. január 1. napját megelőzően került sor, csak az utolsó (tehát a nyelvvizsgát komplexszé tevő), 2018. január 1. napját követően letett vizsgarész kerül visszatérítésre.

Mekkora a támogatás mértéke?

Az első sikeres komplex nyelvvizsga, emelt szintű idegen nyelvi érettségi, honosítási eljárás nyelvvizsgaközpontnak vagy az Oktatási Hivatalnak ténylegesen megfizetett díja, de legfeljebb a megfizetéskor érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő összeg. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 2023. évi emelkedésnek köszönhetően 2024-ben befizetett nyelvvizsga esetén legfeljebb 66 700 Ft.

Ha az első részvizsga vizsganapja 2018. január 1. előtti, vagy a két sikeres részvizsga-bizonyítvány kiállítása között több mint 1 év telt el, akkor a támogatás csak a második részvizsga díja után jár.

Mikor nyújtható be a támogatási kérelem?

A támogatás iránti kérelmet az első sikeres komplex nyelvvizsga, egyesíthető részvizsgák esetén a második sikeres részvizsga letételét igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány vagy érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napjától, illetve a honosítási határozat közlésétől számított 1 éven belül terjeszthető elő. A megjelölt határidő jogvesztő.

Amennyiben 2018. január 1-jét követően a köznevelési tanulói jogviszony keretében ingyenesen, a B2 típusú nyelvvizsgával egyenértékű emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga megszerzésére kerül sor, abban az esetben további nyelvvizsga, illetve további honosított nyelvvizsga támogatására már nem kerülhet sor.

Tehát a nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány kiállításának napjától számított 1 éven belül nyújtható be a kérelem.

Hol és hogyan lehet igényelni a támogatást?

A támogatás megállapítása iránti kérelem a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Főigazgatóságnál (Postacím: 1820, Budapest) nyújtandó be elektronikus úton, vagy formanyomtatványon. A kérelem elektronikus úton is benyújtható, ebben az esetben a mellékleteket szkennelt dokumentumként kell csatolni a kérelemhez. A kérelem innen letölthető.

Milyen mellékletek szükségesek a kérelemhez?

A kérelemhez mellékelni kell a támogatással érintett első sikeres komplex nyelvvizsga díjának megfizetését igazoló, a vizsgázó nevét is tartalmazó számlák másolatát.

Egyesíthető részvizsgák esetén,

  • ha az első részvizsga vizsganapja 2018. január 1. előtti, vagy
  • a két sikeres részvizsga-bizonyítvány kiállítása között több mint 1 év telt el,

csak a második részvizsga számláját szükséges mellékelni a kérelemhez, mivel támogatás ez esetben csak a második részvizsga díja után jár.

Számla hiányában a vizsgadíj befizetésének igazolására a nyelvvizsgaközpont vagy az Oktatási Hivatal által kiállított igazolás fogadható el.

A nem magyar állampolgárságú kérelmező esetén szükséges a pótlap benyújtása.

Mennyi az ügyintézési határidő és hogyan történik a támogatás folyósítása?

A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága külön osztályt állított fel a sikeres nyelvvizsga díjának támogatásához kapcsolódó ügyintézés zökkenőmentes lebonyolítására. Az ügyintézési határidő 30 nap, amely magában foglalja a jogosultság ellenőrzésének munkafolyamatát is. A támogatást a kérelmezők egy összegben, átutalással kapják meg.

Mely nyelvek honosíthatók?

Jelenleg az alábbi nyelvvizsgák honosíthatók: arab, angol, baszk, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, héber, holland, horvát, ír, japán, katalán, kínai, koreai, lengyel, litván, német, norvég, olasz, orosz, portugál, román, spanyol, svéd, szerb, szlovák, szlovén, török, vietnámi.

Honosítás esetén mekkora összeg igényelhető vissza?

Nem a nyelvvizsga díja, hanem a honosítás díja, mely jelenleg 10.000 forint.

Édesanyáknak is jár a támogatás?

2020. július 1-jétől a CSED-en, GYED-en és GYES-en lévő édesanyák és édeaspák is ingyen szerezhetik meg az első nyelvvizsgájukat.

A rendelet 2. § (1a) bekezdése kimondja, hogy a támogatást - az (1) bekezdésben foglaltakon túl - az a magyar állampolgár vagy az Nftv. 39. § (1) bekezdés a)-h) pontjában meghatározott személy is igénybe veheti, aki (….) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti Csecsemőgondozási díjban (CSED), Gyermekgondozási díjban (GYED) vagy a családok támogatásáról szóló törvény szerinti Gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES) részesült, feltéve, hogy az (1) bekezdés alapján a támogatást még nem vette igénybe.

Ennek alapján a 35 éves korhatár nem vonatkozik a CSED/GYED/GYES-en lévő édesanyákra és édesapákra. Sőt akár a Nagyszülői GYED-et igénybe vevők is élhetnek vele.