2018-04-21 10:00:00 Nagy akarok lenni! - bábelőadás gyermekeknek

Gyermekgondozási díj (GYED)

Keresetfüggő, előzetes munkavégzéshez kötött, havi pénzbeli támogatás.

KI JOGOSULT RÁ?

A gyermeket saját háztartásában nevelő

biztosított szülő (anya, apa, örökbefogadó szülő, gyám, szülővel együtt élő házastárs, továbbá az a személy, aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni és az erre irányuló eljárás már folyamatban van), aki

csecsemőgondozási díjra (a továbbiakban: CSED) jogosult szülő, akinek a biztosítási jogviszonya a CSED-re való jogosultság időtartama alatt szűnt meg (feltéve, hogy a CSED-re való jogosultsága a biztosítási jogviszony fennállása alatt keletkezett és a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt).

HOL IGÉNYELHETEM?

Írásban a munkáltatónál, illetőleg egyéni vállalkozó, őstermelő, önfoglalkoztató esetén a székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalánál, a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalánál kell benyújtani.

HOGYAN IGÉNYELHETEM?

A GYED iránti kérelmet írásban „Igénybejelentés gyermekgondozási díjra” GYED. 1. elnevezésű nyomtatványon két példányban a munkáltatónál kell benyújtani.

Az egyéni vállalkozó, az őstermelő, valamint az önfoglalkoztató az illetékes járási hivatalhoz írásban nyújthatja be a kérelmét az „Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” elnevezésű elektronikus nyomtatványon.

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

A GYED a figyelembe vehető jövedelem naptári napi alapjának 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 %-a. (A minimálbér összege 2017-ben 127 500 forint.)

Ennek megfelelően a GYED 2017. évi felső határa havi bruttó 178 500 forint.

Amennyiben a szülő egyidejűleg több (különböző korú) gyermek után jogosult gyermekgondozási díjra, akkor a gyermekgondozási díj maximális összege gyermekenként a mindenkori minimálbér (2017. évben 127.500,- Ft) kétszeresének 70 százaléka. A GYED-ből fizetendő személyi jövedelemadó és nyugdíjjárulék terhére a családi kedvezmény igénybe vehető.

MEDDIG KAPHATOM A TÁMOGATÁST?

A GYED legkorábban a gyermek fél éves korától (csecsemőgondozási díj letelte) 2 éves koráig jár.

Ikergyermekek esetén további egy évvel meghosszabbodik a folyósítás.

MIT KELL MÉG TUDNOM?

Munkavégzés GYED mellett

A szülő 2016. január 1-jétől a gyermekgondozási díj folyósítása mellett korlátlan időtartamban végezhet munkát.

2016. január 1-jétől az úgynevezett diplomás GYED folyósítása mellett, az ellátás folyósításának 169. napjától lehet korlátlan időtartamban keresőtevékenységet folytatni.

Mikor nem jár a GYED?

• 2017-től a GYES és a GYED folyósítása mellett az anya újra munkát vállalhat a gyermeke féléves kora után.

• a jogosult egyéb rendszeres pénzellátásban részesül (kivéve: táppénz, CSED, GYED, GYES, GYET, álláskeresési járadék és segély, vállalkozói és munkanélküli járadék, valamint álláskeresést ösztönző juttatás),

• a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, nevelésbe vették, továbbá ha harminc napot meghaladóan bentlakásos szociális intézményben helyezték el,

• a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben (bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet) helyezték el, kivéve, ha a szülő újra munkába áll,

• a jogosult előzetes letartóztatásban van vagy szabadságvesztés-, elzárás büntetését tölti.

Diplomás GYED

A hallgatói GYED-et igénybe veheti, aki:

• nem rendelkezik 2 éven belül 365 nap biztosítási jogviszonnyal,

• a gyermeke születését megelőző két éven belül felsőoktatási intézmény nappali képzésén legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik (azonban egy félévre csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető figyelembe),

• a gyermeket saját háztartásában neveli,

• a szülés időpontjában rendelkezik Magyarországon bejelentett lakhellyel,

• a gyermeke a hallgatói jogviszonya idején vagy annak szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül születik,
• magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára.

Összege:

A felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes kötelező legkisebb munkabér (2017-ben 127.500,- Ft) 70%-a.

A mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum (2017-ben 161.000 Ft) 70%-a.

A diplomás GYED a gyermek születésének napjától a gyermek 1 éves koráig, 2018. január 1-től kétéves koráig jár.

Kaphatok ellátást méltányosságból?

Igen. Amennyiben a szülő nem rendelkezik a szükséges biztosítási idővel, a kormányhivatal megállapíthat jogosultságot.

További információk

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapjának pénzbeli ellátásokkal foglalkozó része (www.oep.hu)

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő oldalán, ide kattintva.